Bursa Yaşam
Bursa

Uludağ imar planı mahkemeye takıldı

TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucu, ‘Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları” mahkeme tarafından iptal edildi.
TMMOB Mimarlar Odası, yaptığı yazılı açıklamayla ‘Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın 3.İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

“Uludağ bölgede bulunan orman alanları, alpin dağ çayırları, su kaynakları, endemik türler ve canlı yaşamının korunması hedefiyle 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Uludağ, taşıdığı önem itibariyle uzun vadeli kalkınma planı yapılan ilk milli parkımızdır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 31 Temmuz 2012 tarih ve 5561 sayılı Kararı ile Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İmar planları ile 1/25.000 ölçekli Uludağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ve plan notları dikkate alınmaksızın; bölgede yapılaşma baskısı artırılmış, kontrollü kullanım alanı sınırlarının nasıl belirleneceği ve koruma-kullanma dengesinin nasıl sağlanacağı belirsizleştirilmiştir. Üst ölçekli planlarda tahsisi yapılmayan alanlar turizm alanı olarak belirlenmiştir. Kongre merkezi ve otopark işlevi yapılarak alan yapılaşmaya açılırken büyük yer altı inşaat faaliyetleri öngörülmüştür. Günübirlik tesis alanlarında üst ölçekli planda yer alan gereklilikler yerine yapılmaksızın uygulama yapılmasının önü açılmıştır. Böylece mevcut yapılaşma yoğunluğu artırılmıştır. Uludağ Milli Parkı’nın kamu yararı gözetilerek korunması ve topluma açık kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapmak yerine; bireysel ve belirli kullanımları öncelik alan, korunan alanı ve orman alanlarını yapılaşmaya açan, mevcut yoğunluğu artırarak yapılaşma baskısını genişleten, gerek uluslararası sözleşmelere gerekse koruma mevzuatına aykırı İmar Planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası tarafından dava açılmıştır.

Bursa 3.İdare Mahkemesi 2023/881 sayılı kararıyla; üst ölçekli plan ilke ve hedefleriyle çeliştiği, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılık gösterdiği ve hukuka uygun tesis edilmediği gerekçeleriyle Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarını iptal etmiştir. Alınan yargı kararının gerekçesinde; orman alanları üzerindeki baskının arttığı ve bu alanların milli park alanındaki yapılaşma ve plan değişiklikleri ile tahrip edilmekte olduğu, dava konusu alan ve yakın çevresinde yakın dönemde yeni bina yapımları ile orman alanlarının ve orman toprağı özelliği taşıyan alanların olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. Yeni yapılaşma çalışmalarıyla alanda artacak insan yoğunluğunun olumsuz etkiler doğuracağı uyarısı yapılmış; plan raporlarının çevre ile alakalı etkilerin önlenmesi konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki su kaynaklarının koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına yönelik hükümlerin eksik ele alındığı, planın uygulanmasına yönelik denetim ilkelerinin belirlenmediği ve alan özelinde koruma kullanma dengesinin oluşturulmadığı belirtilmiştir. Bursa 3.İdare Mahkemesi kararında; Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının üstün kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır. Mimarlar Odası olarak; Uludağ Milli Parkı ve orman alanlarının korunması hedefiyle, koruma güvencelerini ortadan kaldırarak bu alanları yapılaşmaya açan tüm düzenleme ve uygulamalara karşı verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.”

Related posts

Bursa’da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bursa Yaşam

Mustafa Bozbey: “Şehri yeniden planlamak zorundayız”

Bursa Yaşam

Yenişehir’in vitrininde bahar havası

Bursa Yaşam